SNPZ

 
Slovenský národný plán záchrany
 
Vytvorený z vôle Slovenského národa
„Berieme do rúk zbrane ducha, aby sme nimi porazili divízie mocných tohto sveta.“
Ján Lukašík,
zakladateľ časopisu MOR HO !!!
My Sloveni a Slovenky a aj ostatní obyvatelia na Slovensku, sme sa uzniesli na tomto pláne záchrany Slovenska.
 
1. Sloboda, suverenita a zvrchovanosť 
 • a) Vypracovanie novej Ústavy, kde bude Slovenské právo nadradené nad akýmkoľvek iným právom na území Slovenska. Ústava bude ochraňovať Slovensko pred inváziou cudzincov, ktorí odmietajú našu kultúru, zvyky, náboženstvo, spôsob života. Nová Ústava musí riešiť chudobu a zamedziť vzniku bezdomovectva, aby človek nestratil bývanie. Zavedie sa povinnosť pracovať a nikto nebude môcť byť nezamestnaný! 
 • b) Zaručenie garancie slobody prostredníctvom vstupu do zoskupenia krajín BRICS ( Brazília, Rusko, India, Čína, JAR atď… ) pre suverénne obyvateľstvo žijúceho na území dnešného Slovenska a zabezpečenia všetkých jeho zdrojov. 
2. Zásadná zmena spoločnosti 
 • a) Navrhuje sa vytvorenie „Slovenského snemu“, ktorý nahradí Parlament, legislatívneho orgánu a vrcholného mocenského orgánu zo „Záujmových skupín“ spoločnosti a hospodárstva priamo volený z jednotlivých „Záujmových skupín“ (zástupcovia systémových a nesystémových spoločenstiev), ktorý bude vytvárať nielen nové zákony, ale bude aj nominovať Vládu a aj Prezidenta. 
 • b) Slovenský snem nás Slovenov, bude mať najvyššie právomoci na princípe Duchovnej hierarchie a bude voliť vládu aj prezidenta. Tak sa zmení aj Ústava. Takýto hierarchický demokratický mocenský systém zabezpečí spravodlivosť pre všetkých. 
 • c) Odstránenie nespravodlivej kapitalistickej koloniálnej Západnej spoločnosti. 
3. Národná a verejná bezpečnosť na princípoch neutrality 
 • a) Okamžité zahájenie vyhosťovania zahraničných armád, vojakov aj munície, najmä nukleárnych, chemických a biologických zbraní z územia SR. Žiadna armáda na Slovensku nesmie mať tieto zbrane a Slovensko má právo a doslova povinnosť toto neustále kontrolovať! 
 • b) Zavedenie komunálnej bezpečnosti. Švajčiarsky model obrany. 
 • c) Vojenské základne iných štátov na území Slovenska budú zriadené len na obranu Slovenska v súlade s novou Ústavou. Len „Slovenský snem“, ktorý nahradí Parlament má právo vyberať partnerov v oblasti bezpečnosti štátu. V súčasnosti sa navrhuje pripojenie k Šanghajskému paktu. 
4. Financie a vlastná mena 
 • a) Vytvorenie Slovenskej národnej banky a novej vlastnej meny so zachovaním hotovosti. V prechodnom období 5 rokov sa ponechá aj EUR. 
 • b) Slovenská národná banka bude realizovať len platby, bude slúžiť ako Slovenská národná pokladnica, teda ochrana vkladov, nebude poskytovať žiadne úvery a financovanie ani národných a verejných záujmov. Slovenská národná banka bude mať pobočku v každom krajskom a okresnom meste. 
 • c) Pre účely financovania národných a verejných záujmov bude vytvorená Slovenská národná investičná banka. 
 • 5. Spoločenstvo národov Slovenov a ostatných Slovanov 
 • a) Okamžite zahájiť prípravu na vystúpenie z transatlantických zoskupení, ako sú NATO, EÚ, eurozóna, OECD, MMF, WHO, Svetová banka, OSN, WEF, a iné západné nátlakové liberálne organizácie, ktoré sú nepriateľské Slovensku, Slovenom. 
 • b) Vytvoriť novú Slovanskú Svetovú Organizáciu Národov (SSON) ako konkurenciu proti OSN. 
 • c) Ihneď vytvárať podmienky na vytvorenie Konfederácie štátov Slovenov – Západných Slovanov, podľa genetických a vývojových princípov v regióne strednej Európy, Karpatska a Balkánu. 
 • d) A podporovať vznik Východo-Slovankého spoločenstva štátov okolo Ruska. 
6. Právo a spravodlivosť – nové právo Slovenov 
 • a) Vytvorenie pravdivého a nezneužiteľného práva pre všetkých Slovenov na princípoch Základných zákonov tohto vesmíru a návrat ku prirodzenému právu suverénneho človeka, obyvateľov na planéte Zem a vytvorenie právneho základu spoločnosti, ktorý bude chrániť a ctiť ľudí, svoje deti, rodičov, rodinu, svoj rod, svoj národ, ale aj národné a súkromné hospodárske a správne subjekty. 
 • b) Navrhuje sa zahájiť trestné stíhania za rozkrádania štátneho majetku od roku 1989 a za akty vlastizrady a genocídy na Slovenskom národe. 
7. Objektívnosť médií a sloboda slova 
 • a) Striktne zabezpečiť slobodu médií a slobodu slova. Média pôsobiace na Slovensku musia byť priamo kontrolované „Slovenským snemom“ podľa novej Ústavy a „Snem“ bude mať právo okamžite zastaviť ich činnosť a prísne sankcionovať ich, ak ich činnosť odporuje Ústave a morálke. 
 • b) Zamedziť zahraničný nepriateľský vplyv na médiá v rámci Ústavy a médiám sa zakazuje propagácia nejakej ideológie nepriateľskej Slovensku a Slovanom. 
8. Obnova národného hospodárstva a sebestačnosti a spolupráca s BRICS. Zlúčenie: Pôdohospodárstvo, Energetika, Ťažba 
 • a) Vytvoriť podmienky na duálne kompenzačne vyváženú existenciu štátneho vlastníctva a súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov. Vytvorí sa Ministerstvo pre štátne hospodárstvo, ktoré bude riadiť uvedené rezorty a tiež navrhovať riešenia vzťahov súkromného, družstevného, občinového a národného-štátneho podnikania. Štátne firmy budú povinne zamestnávať všetkých nezamestnaných, nikto nebude poberať dávky po strate zamestnania, pretože bude okamžite zamestnaný v štátnej firme. 
 • b) Navrhuje sa čo najskôr znárodniť strategické odvetia života – elektrárne, elektrickú prenosovú sústavu, plynárne, Slovnaft, dôchodkové správcovské spoločnosti a iné strategické podniky a inštitúcie. Výhľadovo pripraviť znárodnenie vodárni a kanalizácii, lesov, ťažobného priemyslu. 
 • c) Udržanie a dobudovanie energetickej sebestačnosti nezávislej na dovoze. 
 • d) Využiť prírodný, výrobný a ľudský potenciál na priemyslovú produkciu a všeobecnú sebestačnosť. Poľnohospodárstvo, potravinárstvo – ekologická rastlinná a živočíšna výroba pre každého ako masová a aj drobná regionálna potravinárska produkcia, čo najbližšie dostupná. 
9. Zdravie pre všetkých 
 • a) Zabezpečenie priestorovo a časovo dostupnej a dobre organizovanej zdravotnej starostlivosti. 
 • b) Zavedenie systému objektívneho odmeňovania lekárov (a celého zdravotníckeho systému) podľa toho, koľko bude mať lekár zdravých a nie chorých – teda prevencia a až potom efektívne liečenie. 
 • c) Okamžité zriadenie národnej organizácie na trvalé skúmanie a zavádzanie efektívnych prírodných a prirodzených liečebných metód, ktoré sú častokrát 10 až 100 krát lacnejšie, ako súčasné lieky a liečebné postupy. 
 • d) Znárodniť súčasné súkromné zdravotné poisťovne a vytvoriť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu. Súčasne vytvoriť nový „dvojitý“ systém financovania zdravotníctva. Zaviesť okrem povinných platieb zo mzdy, aj osobitné „zdravotnícke príplatky“ podporujúceho osobnú zainteresovanosť človeka podľa logiky : 
 • – Kto nemá zdravý životný štýl, má nadváhu, fajčí, berie drogy … bude platiť viac. 
 • – Zaťažiť škodlivé a nezdravé (p)otraviny osobitnou zdravotníckou daňou. 
10. Vzdelávanie a výchova v duchu národných a kultúrnych tradícií 
 • a) Všeobecné a odborné vzdelávanie na území Slovenska dostupné pre všetkých na základe odkazu našich predkov Slovenov, morálky, duchovnosti a tradícií. 
 • b) Okamžite zahájiť budovanie hierarchického systému vzdelávania: 
 • – Zaviesť štátne hierarchické rozdelenie stredných škôl a aj univerzít, podľa kvality vzdelávania a matematiku ako povinný predmet pre všetky typy vzdelávania. 
 • – Zriadiť na Základných školách krúžky na vyššiu matematiku, fyziku, chémiu, biológiu, ktoré priemerné deti nebudú schopné zvládať. 
 • – Zriadiť „Osobitné školy“, kde sa budú vzdelávať deti, ktoré nie sú schopné rýchlosti a kvantite vzdelávania s ostatnými deťmi. 
 • c) Zabrániť Západnému a inému, nám Slovenom cudziemu, deštrukčnému ideologickému vplyvu na výchovnú činnosť našich škôl. 
 • d) Po dobu 5 rokov na vybraných školách overiť vzdelávaciu efektívnosť „Oddeleného vzdelávania“ na množstve min. 10-15 % žiakov a študentov od základných škôl až po univerzity. V prípade, že sa potvrdí vysoká vzdelávacia účinnosť tohto systému vzdelávania, zaviesť tento systém do celého školstva. 
11. Tradičná Rodina ako základ spoločnosti 
 • a) Základom národa je slobodný suverénny človek a jeho rodina ako najvyšší atribút existencie národa. 
 • b) Podporovať rodenie detí zásadným znížením daní u rodičov, ktorí pracujú 
 • až do ukončenia školskej dochádzky najmladšieho dieťaťa. 
 • c) Zaviesť príspevok na dieťa pracujúcich rodičov vo výške 1/2 priemerného platu. 
 • d) Zákaz akýchkoľvek ideológii ako sú napr. duševné defekty LGBT a iné rozkladné mechanizmy, ktoré ničia vzťah muža a ženy, ako napr. aj feminizmus. 
 • e) Zrovnoprávniť a posilniť postavenie otca v spoločnosti. 
12. Kultúra a osveta 
 • a) Kultúra je spojenie s dejinami. Požadujeme návrat k našej tradičnej kultúre a filozofii, teda aj k viere, vychádzajúc z 8000 rokov geneticky dokázanej existencie nás Slovenov na území Slovenska. Slovenčina je najstarší jazyk v Európe!! My Sloveni sme najstaršie pôvodné autochtónne obyvateľstvo v Európe!! My Sloveni sme vrchol morálnej kultúry v Európe! 
 • b) Osveta je vzdelávanie verejnosti o filozofii a psychológii, teda o existencii tohto vesmíru a nás ľudí. Slovenský snem musí zabezpečiť, aby sa nepropagovali klamstvá a úmyselné podvody. 
13. Zdravé životné prostredie 
 • a) Musíme chrániť vodu, pôdu, vzduch, les a dovážať len zdraviu neškodné potraviny. 
 • b) Zastaviť chemizáciu a deštrukciu prírody developérskym a korporátnym priemyslom. Obmedzovať nepriateľské kroky zahraničia na území Slovenska ako je napr. aj chemtrails a pod. Každému človeku zachovať prístup bez obmedzení do prírody na základoch prirodzeného práva a komplexnú slobodu človeka a národa. 
 • c) Navrhujeme žalovať EU za obrovskú ekologickú, ekonomickú katastrofu, ktorú spôsobila na Slovensku po r. 1989 masovým používaním pesticídov a aj GMO potravín v poľnohospodárstve a potravinových reťazcoch . 
14. Hlavné mesto 
 • Navrhuje sa zmena hlavného mesta na báze národného uvedomenia a sily Ducha nás Slovenovna územie medzi Banskou Bystricou a Zvolenom!